Een content intro tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Krachtenbundelen2 599x599

Krachtenbundeling in de eerste lijn

Persbericht:
Omring en Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn hebben een voorgenomen besluit genomen om bestuurlijk te fuseren. Jolanda Buwalda, voorzitter Raad van Bestuur Omring: “We willen optimaal blijven bijdragen aan het versterken van welbevinden en gezondheid van alle inwoners in onze regio. De landelijke uitdagingen die op ons afkomen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, het intensiever worden van de zorgvraag en de betaalbaarheid daarvan, maken dat wij het cruciaal vinden om onze krachten in de eerste lijn te bundelen, onder het motto van hoe dan, zo dan! Met deze stap kunnen we mét inwoners, cliënten, patiënten, collega-professionals, bestuurders, gemeenten, zorgverzekeraars en financiers passende gezondheidszorg realiseren. Samen beter en slimmer deze toegankelijk houden en ook elkaar ontzorgen.”

De samenwerking past ook geheel in de visie van het kabinet voor versterking van de eerste lijn, onder andere weergegeven in het integraal zorgakkoord (IZA). Hierin wordt benoemd dat zowel huisartsen als wijkverpleegkundigen de spilfunctie in de eerstelijns gezondheidszorg zijn, in nauwe samenwerking met sociaal maatschappelijke dienstverlening en de basis-ggz. Dit blijkt ook uit de kamerbrief van ministers Helder en Kuipers van VWS van 17 mei jl. De voorgenomen krachtenbundeling voegt hiermee daad aan het woord door een extra impuls aan de samenwerking met de huisartsen, wijkverpleging,  inwoners en partners in zorg, welzijn, werk en inkomen. Hechtere samenwerking tussen verschillende disciplines in de eerste lijn is een belangrijke sleutel in het toekomstbestendig en toegankelijk houden van voldoende gezondheidszorg, zeker nu de vergrijzing de druk op de eerste lijn verder vergroot.

Versterking eerste lijn is noodzakelijk

 Huisartsenorganisatie West-Friesland (tot 1 juli 2023 Zorgkoepel West-Friesland) is blij dat de huisartsenzorg in de Kersenboogerd met dit initiatief op deze manier geborgd is. Helma Gram, bestuurder: “Versterking van de eerste lijn in West-Friesland is essentieel en we zien de samenwerking tussen huisartsen, Specialisten Ouderenzorg en wijkverpleging alleen maar hechter worden. Op dit vlak werken we al veel en goed samen met Omring”.

De versterking en vernieuwing van de eerste lijn past bij Omring. Gezondheidszorg voor ouderen, (chronisch) zieken en herstellende mensen effectief en impactvol kunnen continueren in de thuissituatie is de opgave en de belofte. Zorg thuis blijven bieden en zelf regie stimuleren met relatief minder ziekenhuisopnames en verpleeghuizen kan alleen met een sterke eerste lijn.

Kansen voor goede en beschikbare zorg

Gezondheidscentrum Kersenboogerd is een groot multidisciplinair centrum met huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek en biedt geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk Hoorn-Kersenboogerd. Omring biedt 24/7 acute zorg, gezondheidszorg bij mensen thuis, op de revalidatielocaties en op de woonzorglocaties in de regio West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Daarnaast verzorgt Omring ook andere activiteiten die de gezondheid van de inwoners in de regio bevorderen, onder meer in de vorm van dienstverlening via de ledenpas, trainingen en hulpmiddelen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Met het vormgeven van een nauwere samenwerking dragen deze organisaties bij aan het beschikbaar houden van goede zorg voor de inwoners in de regio in de uitdagende tijden die voor ons liggen. De organisaties zien gezamenlijk kansen voor het verbeteren en versnellen van ontwikkelingen onder andere op het gebied van innovatie, digitalisering en vergroten van samenredzaamheid thuis en in de buurt. Hiermee kunnen de zorgprofessionals zich meer concentreren op de essentie van het werk: het verlenen van passende kwalitatieve gezondheidszorg. Marja van Lier, bestuurder Gezondheidscentrum Kersenboogerd: “Gezondheidscentrum Kersenboogerd kijkt met vertrouwen uit naar een intensieve samenwerking met Omring; beide organisaties kunnen elkaar versterken waar het gaat om inhoud en expertise”.

Vervolgstappen

Voor de beoogde bestuurlijke fusie is goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nodig.

Er is een zorgvuldig onderzoekstraject aan vooraf gegaan. Ook heeft er interne en externe raadpleging plaatsgevonden. Formele adviesaanvragen zijn verzonden naar de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Multidisciplinaire adviesraad van Omring. De komende maanden gebruiken beide partijen en samenwerkingspartners om de beoogde meerwaarde van de fusie voorbereidend nader uit te werken. En de zorg voor de patiënten? Die kan door deze verbinding doorgaan. Gezondheidscentrum Kersenboogerd blijft een zelfstandige stichting.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Openingstijden

maandag

07.30 - 21.00 uur

dinsdag

07.30 - 21.00 uur

woensdag

07.30 - 21.00 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-241044
Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999